VÅRA TJÄNSTER

Projektstöd

Vi stöttar byggherren eller entreprenören i byggrelaterade frågor under hela byggtiden, från start till färdigt projekt.

Besiktning

Våra besiktningar levereras med en tydlig lägesavstämning, oavsett om det gäller överlåtelsebesiktning, nuläges-/underhållsbesiktningar eller entreprenadbesiktningar.

Med vår övergripande tekniska och entreprenadjuridiska kunskap utför vi entreprenadbesiktningar för att garantera att beställaren får det resultat som är avtalat.

 Vi utför även avstämningar av fastigheters behov av såväl akut som förebyggande underhåll. Tillsammans med en kostnadskalkyl får man god överblick över både direkta och kommande underhållskostnader. 

Kontrollansvarig enl PBL

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Vänd dig till en certifierad kontrollansvarig hos TUELIN Byggkonsult. Vi står till tjänst med råd och hjälp så att du kan vara förvissad om att ditt byggprojekt uppfyller bygglagstiftningen.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska kontrollansvarig vara en utomstående part från den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige ska finnas med i hela projektet, från bygglovsanmälan till slutbesked, och följa en särskilt upprättad kontrollplan för det aktuella projektet. 

Byggledning

Vi åtar oss projekt-/byggledning för såväl stora som mindre projekt. Vi har erfarenhet inom allt från mindre tillbyggnader till stora projekt, såsom skolor, flerbostadshus och affärsbyggnader.

Ibland kan en verksamhet sakna tid eller den rätta kompetensen. Det kan saknas någon som stöttar och hjälper till med de delar som släpar efter i projekten eller någon som leder, styr och följer upp dem. Ni kanske behöver någon att bolla idéer med när du står mitt i en byggstart. Då finns vi på TUELIN Byggkonsult till er hjälp.

Vi stärker upp din verksamhet med kompetens inom projektledning, projektstöd, teknisk dokumentation och ledningssystem. Vi hjälper företag och privatpersoner inom byggnation.

BAS P / BAS U

Vi åtar oss uppdrag som BAS P (byggarbetsmiljösamordnare) i projekteringsskedet och upprätta den arbetsmiljöplan som utgör grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Vi åtar oss även uppdrag som BAS U, byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet.

Underhållsplan

En underhållsplan beskriver en fastighets framtida behov av underhåll. Den visar vad som behöver göras med fastigheten, när det ska göras, samt hur mycket det kommer att kosta. Underhållsplanen är fastighetsägarens viktigaste verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Entreprenadbesiktning, husbesiktning, kontrollansvar (KA) konsultering mm